Magnified Healing 12/4-2019

Magnified Healing med Quan Yin och Divyael

Välkommen till en helgutbildning i Magnified Healing.

Divyael (Divyaprasad Pandya) som är internationell healer och lärare kommer på besök i Sverige och håller för första gången i världshistorien kurs i Magnified Healing här i Närke.

Ge dig själv gåvan att vara med.

Kursen börjar klockan 18.00 fredag den 12/4 och pågår till och med söndag den 14/4 då vi slutar klockan 16.00.

Kostnad för kursen samt logi och mat endast 3.200:-

Anmälningsavgift 1000:- som måste vara betalt senast den 21/3, denna avgift täcker ditt personliga kursmarterial som beställs från USA och denna kostnad betalas ej tillbaka om du uteblir.

Meddela eventuella födoämnes allergier i god tid.

OBS! på kursgåren finns både katter och hundar.

Hela utbildningen kommer hållas på engelska och viss tolkning kan erbjudas, Divyael är lätt att förstå och väldigt tydlig.

Anmälan sker till mig, Marlene Norberg på telefon:072-727 05 55, mig kan du även ringa vid frågor och funderingar.

Betalning sker via Swish till nr: 070-669 30 61

För mer information om Quan Yin, klicka på länken nedan

https://healing.ifokus.se/articles/4d714ab3b9cb46224405ecab-quan-yin-kuan-yin-kwan-yin-kanshih-yin

För mer information om Divyael, se hans hemsida nedan

https://www.themessenger.me.uk/

Här följer också en liten film där han berättar om Divine Consciousness som han också förmedlar. Den här delar jag för att du ska få en känsla för vem han är och om du tycker han är lätt att förstå.

https://youtu.be/G0BQaDB6NYg

Magnified Healing

Are you on the path of Ascension? Are you willing to prepare yourself, others, and the Earth in ushering in the new higher vibrations of pure Love, Light and Freedom?
If your answer is ”yes” to the above questions, this course is for you.

The Magnified Healing® is a two days workshop. The learning and practice of this process incorporates all aspects of healing, using sacred geometries, breathing, and affirmations, allowing the student to participate and then teach the process without lengthy internships.

The workshop includes:

Meditation of Empowerment
· Acknowledgment of the ThreeFold Flame and Higher Self

Preparation
· Alignment of Spiritual Centers
· Clearing of the Light Channel
· Unification of Chakras into One.
· Increase the Energy in the Hands

Healing others and Self
· Sensitize, Awaken, Rewire and Connect the
Nervous System
· Scan/Heal the body, Stimulate the Calcium
on the Spine and Balance the Chakras
· Absent Healing
· Healing the Earth
· Healing of Karma
· Preparation for Ascension

Initiation
· Flower Essences

Certification as Master-Teacher of Magnified Healing® OF THE GOD MOST HIGH OF THE UNIVERSE.

The workshop includes a 36-page teaching Manual

Magnified Healing

Är du på väg mot uppstigningen? Är du villig att förbereda dig själv, andra och jorden för att inleda de nya högre vibrationerna av ren kärlek, ljus och frihet?
Om ditt svar är ”ja” till ovanstående frågor är kursen för dig.

Magnified Healing® är en två dagars workshop. Lärandet och praktiken av denna process innefattar alla aspekter av läkning, med hjälp av helig geometrie, andning och affirmationer, så att eleven kan delta och sedan undervisa processen utan lång praktik.

Workshopen omfattar:

Meditation of Empowerment
· Bekräftelse av Trefaldiga flamman och Det högre jaget

Förberedelse
· Anpassning av andliga centra
· Rensning av ljuskanalen
· Förening av chakran till ett.
· Öka energin i händerna

Läka andra och Själv
· Sensitivera, väcka, återkoppla och ansluta
nervsystem
· Skanna / läka kroppen, stimulera kalcium
på ryggraden och balansera chakranerna
· Bristande läkning
· Läkning av jorden
· Läkning av karma
· Förberedelse för Uppstigningen

Initiering
· Flower Essences

Certifiering som Master-lärare av Magnified Healing® av DEN HÖGSTE GUDEN I UNIVERSUM.

Workshopen innehåller en 36-sidig undervisningshandbok

Kommentarer för detta inlägg är stängt